Menu

jueves, 1 de octubre de 2020

Inscribete en la sexta oferta educativa del SENA

 


CHARLAS INFORMATIVAS - SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION

FECHA

HORA

LINK DE LA REUNIÒN

 

1/10/2020

8:30 a.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDgxMGUzMWUtMGJiMS00MTNhLTg3ZjItYzdmZTU5YmFlMTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22ce23666b-0176-4d79-9b6e-301fbfed6721%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

2/10/2020

2:30 p.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIyYzA4ODEtYTdjYi00ZDI1LTljZWEtMDM5ZTEzZDg4ZDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22ce23666b-0176-4d79-9b6e-301fbfed6721%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

5/10/2020

6:30 p.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA1Zjk0NWItNDM1Zi00YjY5LTlkOTgtMTExMTdhMmY5OWM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22ce23666b-0176-4d79-9b6e-301fbfed6721%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

6/10/2020

8:30 a.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM1MmU0MDYtMmZlMy00YzhiLWJjZDItZWNhZTVlNGY4YTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22ce23666b-0176-4d79-9b6e-301fbfed6721%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


No hay comentarios:

Publicar un comentario